Termos xerais

Se continúa navegando consideramos que acepta os termos xerais

O contido presente na web, condicións das ofertas, atención ao cliente, así como outras tarefas derivadas da prestación do servizo ou a adquisición ou devolución dos bonos o xestiona ELO technologies S.L. (en diante ELO):

 • Dirección postal: Jose Ramón Fontan nº3 8ºA
 • Dirección email: soporte@buydeal.es
 • Teléfono: 986 932 701
 • CIF: B-27761493
 • Datos mercantís: Rexistro Mercantil con data de 22/08/2011 no tomo 3731, folio 170, folla PO-51774, inscripción 1, con CIF B-27761493

A web ofrece aos seus usuarios ofertas ou descontos para gozar de servizos ou produtos dalgún dos colaboradores asociados durante un determinado prazo de tempo, e con validez dentro dun territorio determinado. Ao aceptar este contrato vostede declara que é maior de idade (18 anos) e con capacidade de contratar, e que leu e acepta os presentes Termos e condicións do servizo.


1. Acceso á plataforma e aos contidos

O acceso a esta páxina web e o uso que poida realizarse dos seus contidos, será da exclusiva responsabilidade de quen o realice. Así mesmo as condicións de acceso á web www.buydeal.es están sometidas á legalidade vixente e aos principios da boa fe, quedando totalmente prohibido calquera uso da mesma con fins ilegais ou non autorizados así como, en xeral, calquera actuación que de calquera forma poida danar inutilizar ou deteriorar a web ou os seus servizos, ou impedir o normal uso por outros usuarios en prexuízo de ELO.

Queda prohibida calquera modalidade de explotación, incluíndo todo tipo de reprodución, distribución, cesión a terceiros, comunicación pública e transformación, mediante calquera tipo de soporte e medio, das obras, creacións e signos distintivos sen autorización previa e expresa dos seus respectivos titulares.

O Usuario Web responderá dos danos e prexuízos que ELO technologies, S.L. poida sufrir como consecuencia do incumplimiento das obrigacións apuntadas.

ELO techonologies S.L. resérvase o dereito a actualizar, modificar ou suprimir os contidos da web cando o estime oportuno, así como a impedir o acceso a eles, de xeito temporal ou definitiva, ou denegar o acceso á web a aqueles usuarios que fagan un mal uso dos contidos e/ou incumplan calquera das condicións indicadas.

O acceso á web www.buydeal.es, é libre e pode ser visitada de forma gratuita por todos os usuarios maiores de idade, sen necesidade de rexistrarse.

Os usuarios que queiran comprar algún produto ou servizo deberán proceder ao proceso de compra.

As persoas que queiran recibir, periódicamente, na súa dirección de correo electrónico as ofertas e descontos dispoñibles deberán subscribirse ao noso servizo de notificacións, recibindo así as novidades que se publiquen.

En calquera dos casos citados o acceso e/ou compra dos produtos e servizos ofertados na web implica a aceptación e cumprimento dos Termos xerais na versión publicada no momento en que se acceda ao sitio web, así como as condicións particulares dos produtos ou servizos que aparezan detallados en cada oferta.


2. Servizos prestados

Cada desconto informará das condicións específicas dos servizos e/ou produtos ofertados e do uso do cupón (código persoal que debe ser entregado en cada establecemento para, unha vez formalizada a compra, canxear o desconto), este deberá entregarse mediante a impresión do cupón ao chegar ao establecemento.

Os produtos ou servizos ofertados no sitio web elabóranse e describen en base á información fornecida polas empresas contratantes, quen facilitan á web as fotografías ou vídeos que aparecen na mesma e relativos aos produtos e servizos e os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos na páxina web www.buydeal.es.

En base ao exposto ELO, propietaria da web, non se fai responsable da información fornecida polas empresas e proveedores, non elaborada directamente pola mesma ou que non sexa publicada coa súa autorización na citada páxina, nin tampouco será responsable da mala utilización dos contidos.


3. Formas de pago e prezo

O pago poderá realizarse a través de teléfono, paypal, tarxeta bancaria de crédito ou débito Visa, Mastercard e Telepago 4B e nalgúns casos por transferencia bancaria.

En calquera caso, para cada compra, o usuario deberá proporcionar a información solicitada que será tramitada a través de pasarelas seguras de pago on-line. A información da tarxeta bancaria fornecida polo usuario non será en ningún caso gardada por ELO, unha vez confirmada e finalizada a compra, estando protexidos os datos bancarios facilitados polo usuario polo protocolo seguro https.

A empresa ELO, non emitirá facturas aos usuarios pola adquisición de produtos e/ou servizos adquiridos a través da web www.buydeal.es, debendo ser solicitadas ás empresas colaboradoras directamente.

O usuario rexistrado deberá notificar a ELO calquera cargo indebido ou fraudulento na tarxeta utilizada para as compras, mediante email ou vía telefónica, no menor prazo de tempo posible para que poida realizarse as xestións oportunas.

Os prezos que aparezan publicados na web inclúen o IVE e os demais impostos que sexan de aplicación.


4. Propiedade intelectual e industrial

Infórmase aos usuarios que os dereitos de propiedade industrial e intelectual están protexidos pola lexislación española e internacional de propiedade intelectual e industrial.

Os dereitos de propiedade intelectual da plataforma web www.buydeal.es, o seu código fonte, deseño, e demais elementos que contén son propiedade de ELO, quen poderá exercitar de forma exclusiva, os dereitos de explotación dos mesmos, en especial, os dereitos de distribución, reprodución, comunicación pública e transformación, conforme co disposto na lexislación española e na normativa da Unión Europea aplicable.

Queda prohibida a reprodución, copia, uso, distribución, reutilización, explotación, realización de segundas copias, envío por correo, modificación, transmisión ou cesión que se realice coa totalidade ou parte da información contida nesta plataforma web, sen ser expresamente autorizado por ELO.

ELO non é responsable de accións realizadas polos usuarios na súa plataforma web que poidan afectar a terceiros.


5. Prestación do servizo / Entrega do produto

A prestación do servizo e/ou a recollida ou envío do produto adquirido realizarase única e exclusivamente por parte do colaborador de Buydeal, segundo as condicións establecidas na oferta. Desta forma, créase unha relación xurídica entre o comprador e o colaborador, sen que se lle poida esixir responsabilidade ou reclamar a Buydeal polo produto ou servizo prestado, debendo o comprador dirixirse directamente á empresa publicitada para calquera reclamación que considere oportuna.

Os descontos, teñen un prazo de validez, que varía en función do produto. O comprador declara coñecer o prazo, que unha vez transcorrido, a oferta ou desconto queda cancelada e xa non poderá gozar da mesma, nin tampouco pode reclamar a devolución do diñeiro, a non ser que se sexa posible polo expresado na Política de desestemento e devolucións dos servizos/produtos.


6. Política de desestimento e devolucións

O usuario pode exercitar o dereito de desistimento, solicitando a devolución do produto/servizo remitido e contratado a través de www.buydeal.es, sendo o prazo máximo para exercitarlo de 14 días hábiles desde a data de recepción produto/servizo ou desde a celebración do contrato se o seu obxecto é a prestación de servizos, conforme ao disposto en Texto Refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro e leis complementarias, así como Lei 7/1996, de Ordenación do Comercio Minorista.

O cliente debe solicitar a devolución enviando un correo electrónico notificando a súa intención a soporte@buydeal.es, poñéndose en todo caso a disposición do mesmo o documento de desistimiento -art. 69 da Lei Xral. de Consumidores e Usuarios e art. 44 da Lei de Comercio Minorista- que será enviado por Buydeal a petición do interesado para poder realizar a devolución. Transcorrido o prazo sinalado, o titular do bono ou cupón non terá dereito a reintegro.

O usuario non terá dereito a desistimento nos seguintes supostos:

 • Produtos claramente personalizados, ou que pola súa natureza non poidan ser devoltos ou poidan deteriorarse con rapidez.
 • Grabacións sonoras ou de video, de discos e de programas informáticos que fosen desprecintados, así como ficheiros informáticos fornecidos por vía electrónica, susceptibles de ser descargados ou reproducidos con carácter inmediato para o seu uso permanente.
 • Servizos cuxa execución comece, co acordo do usuario, antes de finalizar o prazo de catorce días hábiles.
 • Produtos que non se devolvan correctamente protexidos no seu embalaxe de orixe, danados ou sen todos os seus accesorios ou documentación.

En caso de desistimento, os usuarios soportarán os custos directos da devolución dos produtos. Pola contra, si o produto fose defectuoso ou non fóra conforme ao contratado, o cliente terá dereito a devolver o produto asumindo ELO os gastos de devolución.

Os produtos deben ser devoltos correctamente protexidos, no seu embalaxe de orixe, nun perfecto estado -non danados ou ensuciados polo cliente- con todos os accesorios, instrucións e documentación. Serán enviados ao lugar especificado por Buydeal nas instrucións precisas para a devolución do produto enviadas mediante correo electrónico. No caso de que a devolución non fose aceptada polo proveedor por entender que o produto cuxa devolución preténdese fose utilizado, estes produtos permanecerán no almacén de distribución para ser recollidos polo cliente, por un período non superior a trinta días desde a súa devolución. Non poderán tampouco devolverse os paquetes nos que non conste ningún elemento adxunto que permita identificar ao remitente (n° de pedido, nome, dirección,...).

Os gastos e riscos vinculados á devolución do produto serán a cargo do remitente, quen deberá envialos de forma segura e coas garantías necesarias para que a mercancía devolta chegue en perfecto estado de conservación.

A devolución dos produtos dará lugar a un reembolso igual ao prezo de compra do produto/s devolto/s. O reembolso non inclúe os posibles gastos de entrega. Toda persoa que devolva o seu produto recibirá un correo electrónico informándolle do importe do seu reembolso.

No caso de que o obxecto de contratación sexa unha viaxe combinada, o cliente poderá desistir do contrato ata o mesmo momento da saída, tendo dereito á devolución das cantidades abonadas, aínda que sufrirá penalizacións porcentuais sobre o importe da viaxe, que conforme ao establecido no art. 160 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de Consumidores e Usuarios e leis complementarias, consistirán en:

 • Abonará os gastos de xestión, os de anulación, se os houbese, e unha penalización consistente no 5 por cento do importe total da viaxe, se a cancelación prodúcese con máis de dez e menos de quince días de antelación á data do comezo da viaxe; o 15 por cento entre os días tres e dez, e o 25 por cento dentro das corenta e oito horas anteriores á saída. De non presentarse á saída, o consumidor e usuario está obrigado ao pago do importe total da viaxe, abonando, no seu caso, as cantidades pendentes salvo acordo entre as partes noutro sentido.
 • No caso de que a viaxe combinada estivese suxeito a condicións económicas especiais de contratación, tales como flete de avións, buques ou tarifas especiais, os gastos de cancelación estableceranse de acordo coas condicións acordadas entre as partes.

7. Garantía

Unha vez transcorrido o prazo de 14 días hábiles para o desestimento, se o usuario detecta un defecto no produto, poderá dirixirse ao Servizo de Atención ao Cliente de Buydeal, ou ben enviar un correo electrónico a soporte@buydeal.es onde se lle indicarán os datos do servizo técnico correspondente.

O prazo de garantía dos produtos é de dous anos, segundo o establece as Garantías na venda de bens de consumo.


h2>8. Condicións xerais e xurisdición

Este conxunto de Termos e condicións do servizo constitúen para todos os efectos un acordo legal completo entre Vd. e Buydeal. Rexe a súa utilización dos Servizos e substitúen a todos os anteriores acordos entre Vd. e Buydeal en relación cos mesmos.

Vd. acepta que Buydeal poderá enviarlle notificacións, incluíndo as relativas aos cambios e Termos e condicións do servizo, mediante e-mail, correo ordinario ou publicando ditas notificacións no sitio web.

Vd. acepta que no caso de que Buydeal non exercitara algún dos dereitos ou accións legais contempladas nos Termos e Contratos iso non constituirá unha renuncia formal aos dereitos de Buydeal, permanecendo devanditos dereitos e accións legais plenamente vixentes para Buydeal.

Se ao criterio dun Tribunal con xurisdición competente sobre ese asunto determínase que calquera das disposicións dos presentes Termos e condicións do servizo é inválida, dita disposición será eliminada dos Termos e condicións do servizo sen que iso afecte ao resto dos mesmos permanecendo as demais disposicións plenamente vixentes en todos os seus aspectos.

Estes Termos e condicións do servizo rexeranse e interpretarán de acordo coas leis de España e as partes, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense expresamente á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Vigo.

O contido presente na web, condicións dos hoteis, atención ao cliente, así como outras tarefas derivadas da prestación do servizo ou a adquisición ou devolución das reservas o xestiona ELO technologies S.L. (en diante ELO):

 • Dirección postal: Jose Ramón Fontan nº3 8ºA
 • Dirección email: soporte@buydeal.es
 • Teléfono: 986 932 701
 • CIF: B-27761493
 • Datos mercantís: Rexistro Mercantil con data de 22/08/2011 no tomo 3731, folio 170, folla PO-51774, inscripción 1, con CIF B-27761493

1. Condicións xerais

As presentes Condicións de Uso e Contratación son válidas a contar desde o 01/05 de 2016 e farán referencia ás reservas adquiridas no momento en que ditas condicións estivesen dispoñibles, permanecendo despois en vigor todo aquilo que nas mesmas dispóñase con carácter permanente.

Considérase Cliente o suxeito que realice unha reserva a través da páxina Web, podendo ser ou non ser este o Beneficiario da experiencia. O cliente que compre a través da páxina Web debe ter a capacidade legal suficiente conforme a dereito para obrar e contratar. A formalización de calquera contrato entre o cliente e ELO supón a aceptación das presentes condicións.


2. Descricións

Algúns dos servizos que os hoteis inclúen poden supoñer un custo adicional, se non se especifica, é conveninte que o usuario verifíqueo co propio hotel.

No caso de atopar calquera anomalía ao chegar ao hotel recomendamos contactar inmediatamente connosco.


3. Prezo

Unha vez seleccionado o hotel, deberá pulsar o botón de Reservar. Para realizar o pago poderá escoller na seguinte pantalla entre Pagar con tarxeta o Pagar con Paypal ou se o dexexas podemos realizala telefónicamente. Previamente solicitarémoslle os datos precisos para formalizar a reserva.

Os nosos prezos pola adquisición de servizos de aloxamento inclúen os impostos indirectos ao consumo, cando estes sexan aplicables, a estancia no establecemento elixido no réxime contratado e todos os servizos e complementos especificados no bono. Non estarán incluídos no prezo, calquera outro servizo non especificado no bono.


4. Taxas de aloxamento

En determinados destinos, aplícanse impostos adicionais como, pero non únicamente, taxas de estancia/locais que poden variar en función da categoría do establecemento e do destino. Ditas taxas pagaranse directamente no establecemento e será o usuario o único responsable de pagar os mesmos.


5. Capacidade en habitacións

Cando non se sinale outra cousa, calquera referencia a habitacións estándar ou dobres entenderase que pode tratarse tanto de cama de matrimonio como dúas camas segundo a dispoñibilidade e política interna do hotel.

ELO en ningún caso pode garantir un tipo de cama particular, aínda que si se comunicará ao hotel as preferencias dos clientes.


6. Reservas realizadas por Grupos

As tarifas ofrecidas son para reservas individuais, non sendo válidas para grupos.

Cando un cliente desexe realizar unha reserva para grupos deberá facelo a través do teléfono 986 932 701 ou a través da conta de correo electrónico soporte@buydeal.es, onde será informado das condicións específicas aplicables a este tipo de reservas.


7. Menores de idade

Os menores de 18 anos non poderán aloxarse sos nos hoteis ou apartamentos, debendo ir acompañados, polo menos, dunha persoa maior de idade.

Se necesitan servizo de berces ou camas supletorias, debe indicarse no momento de facer a reserva, xa que pode haber un stock limitado de unidades, e é preferirse asegurar a dispoñibilidade no momento da reserva.


8. Animais de compañía

Debe comprobar a política de animais de compañía de cada hotel. ELO non garante a entrada de animais de compañía, ata a súa verificación co aloxamento. A súa admisión pode ter un suplemento adicional, sendo o seu pago directamente no hotel.


9. Réxime alimenticio

 • Pensión completa: Servirase almorzo, xantar e cea, sendo o primeiro servizo a facilitar polo hotel a cea e o último o xantar do día de saída, que pode ser modificado polo usuario, se o hotel permíteo, á hora de facer a reserva.
 • Media pensión: No réxime de media pensión servirase almorzo e cea, salvo elección do usuario, a condición de que o hotel poida aceptar o cambio (cea por comida), excepto cando xa veña esta circunstancia especificada nos servizos a prestar.
 • Todo incluído: Corresponde ao do programa interno do hotel escollido. Poderá consultar o mesmo contactando co hotel.
 • Bebidas: Recórdase ao usuario que salvo que se estipule o contrario no bono, as bebidas non están incluídas no réxime alimenticio.
 • Importante: As comidas ou ceas especiais (ceas de gala, cea de Noite Vella, cea de Reis...), non estarán incluídas na tarifa contratada, polo que se recomenda consultar co seu xestor.

10. Modificacións e cancelacións feitas polo usuario

Podes cancelar ou modificar os servizos contratados, no que se reintegran o 100% das cantidades abonadas, salvo, que se trata dunha oferta non reembolsable, ou que estea fóra do periodo de cancelación.

No caso de contratación dun seguro de anulación, o importe do mesmo non é reembolsable.

Durante o proceso de reserva informarase dos gastos de cancelación. É importante destacar que para os proveedores os cambios de data, titularidade ou redución de noites, son normalmente considerados como cancelacións.

No caso de non show (non presentación no establecemento sen avisar), o establecemento poderá cobrar o 100% do total do seu reserva en concepto de gastos. ELO non responderá se o establecemento retén ditas cantidades.

Podes realizar modificacións ou cancelacións contactando connosco no teléfono 986 932 701, ou a través do correo soporte@buydeal.es.


11. Reclamacións

O consumidor debe comunicar por escrito todo incumplimiento de contrato de ELO ou do prestador do servizo, nun prazo máximo dun mes, a través do correo electrónico soporte@buydeal.es.


12. Responsabilidade por información contida na páxina

ELO declina calquera responsabilidade polos servizos e/ou información que se presente noutras páxinas enlazadas con esta web.

A información mostrada neste sitio web foi proporcionada polos proveedores e ELO non acepta ningunha responsabilidade polas eventuales imprecisións.

Vostede está visitando a páxina web www.buydeal.es titularidade de ELO technologies S.L. (en diante ELO):

 • Dirección postal: Jose Ramón Fontan nº3 8ºA
 • Dirección email: soporte@buydeal.es
 • Teléfono: 986 932 701
 • CIF: B-27761493
 • Datos mercantís: Rexistro Mercantil con data de 22/08/2011 no tomo 3731, folio 170, folla PO-51774, inscripción 1, con CIF B-27761493

1. Recollida de datos de carácter persoal

A Web ten o firme compromiso de protexer a súa privacidade.

Só solicitaranse e tratarán os datos conforme ás disposicións legais vigentes, en especial conforme ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Vostede pode navegar en todo momento sen rexistrarse. Ao consultar a nosa páxina web almacenaranse nos nosos servidores datos anónimos, como a páxina web desde a que vostede nos visita, as páxinas web do noso sitio que consulta e a súa dirección IP.

O tratamento de datos persoais recollidos na Web é responsabilidade de ELO, quen garante a confidencialidade dos datos ofrecidos polos usuarios, procedendo á recollida e tratamento de datos de xeito seguro utilizando para iso as técnicas máis fiables.


2. Consentimento

O usuario prestará o seu consentimento para que ELO, poida facer uso dos seus datos persoais a fin de prestar un correcto cumprimento dos servizos contratados, realizar valoracións de calidade e para estatísticas internas da empresa.

A cumplimentación do formulario incluído no sitio web ou o envío de e-mails ou outras comunicacións a ELO, implica o consentimento expreso do cliente á inclusión dos seus datos de carácter persoal no referido ficheiro, titularidade de ELO.


3. Recopilación de datos

Por datos persoais enténdese aqueles que lle serán solicitados personalmente a través de formularios ou da plataforma web. No momento da recollida dos datos, o usuario será debidamente informado dos dereitos que lle asisten.

Para que a información que conteñen os nosos ficheiros estea sempre actualizada e non conteña erros, pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, o máis axiña posible, as modificacións e rectificaciones dos seus datos de carácter persoal.


4. Utilización de datos

Solicitámoslle a súa dirección de correo electrónico e o teléfono para poder contactar con vostede, e prestar un correcto cumprimento dos servizos contratados. Tamén se lle pode solicitar a seguinte información: nome, apelidos, dirección e detalles sobre o método de pago.

Os datos que proporciona para a xestión e realización da súa compra mediante tarxeta bancaria ou Paypal son transmitidos directamente, sen pasar polos nosos sistemas nin por filtro algún, aos sistemas de pago online proporcionado polo correspondente servizo de pago e tratarase de acordo coa súa propia política de privacidade. Os datos de tarxeta indicados de xeito telefónico para a realización do pago, non se almacenarán en ningún dos nosos sistemas.

Así mesmo, a recolección de información permítenos ofrecerlles servizos e funcionalidades indicadas na presente Política de Privacidade e nas Condicións de Uso e Contratación.


5. Cesión de datos a terceiros

ELO non cederá os datos de carácter persoal sen o consentimento expreso dos seus titulares, con todo, podemos comunicar os datos persoais que nos facilite aos nosos proveedores e socios de negocio que traballan na nosa representación para o cumprimento dun contrato co usuario ou para comunicarnos con vostede cando ingrese a un servizo.

Así mesmo, poderemos comunicar a terceiros os datos persoais que recollemos de vostede para brindar información, cando sexa requirido por lei, en relación con investigacións relacionadas á seguridade ou o cumprimento da lei vixente, cumprir con disposicións legais ou ordes ou procedementos xudiciais e policiais, protexer os dereitos de propiedade de Grupo O Progreso, suscriptores e servizos, investigar, evitar ou iniciar accións con relación a actividades legais, sospeita de fraude, situacións que impliquen ameazas potenciais á seguridade de calquera persoa, violacións das Condicións de Servizo de ELO ou de calquera outra xeito que o permita a lei.


6. Menores de idade

Os servizos ofrecidos son para persoas con capacidade legal para contratar. No caso de non cumprir os requisitos, deberán absterse de incluír os seus datos persoais. Con todo, poderán facelo a través dos seus pais, titores ou curadores.


7. Confidencialidade e segredo profesional

Os datos recollidos en todas as comunicacións privadas serán tratados con absoluta confidencialidade, comprometéndonos a gardalos e adoptar as medidas necesarias que eviten a súa alteración, perda e tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido no Reglamento de Medidas de Seguridade dos Ficheiros que conteñan datos de carácter persoal.


8. Acceso / Modificación de datos persoais

Se o desexa, comunicarémoslle en todo momento se hai almacenados datos persoais sobre vostede ou o seu pseudónimo e cales son.

Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, poderán ser exercitados polo usuario, ou quen represente, mediante solicitude escrita dirixida a soporte@buydeal.es.


9. Revogación / Cancelación da conta

En calquera momento poderá vostede revogar con efectos inmediatos o seu consentimento para o almacenamento e tratamento dos seus datos persoais en soporte@buydeal.es ou por carta en C/José Ramón Fontán nº3 8ºA CP:36208 Vigo, Pontevedra.


10. Modificación da directriz da privacidade de datos

No caso de modificación desta directriz de protección de datos e seguridade, publicaremos calquera actualización nos nosos sitios de Internet. Todas as actualizaciones serán efectivas inmediatamente a partir da súa publicación, co obxecto de adaptalo ás novidades lexislativas ou as novas xurisprudencias, así como as que puidesen derivarse de códigos tipo existentes na materia, ou por decisións corporativas estratéxicas.

Advírtese ao Usuario que esta páxina Web utiliza cookies. As cookies son pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador do Usuario e que permiten que sexa o propio Usuario o que almacene a información que xera a súa actividade na rede. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, recoller e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma en que utilice o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer ao usuario. Este sitio web pode utilizar as seguintes cookies:


1.1. Cookies técnicas

Son aquelas que permiten ao usuario a navegación a través dunha páxina web, plataforma ou aplicación e a utilización das diferentes opcións ou servizos que nela existan como, por exemplo, controlar o tráfico e a comunicación de datos, identificar a sesión, acceder a partes de acceso restrinxido, recordar os elementos que integran un pedido, realizar o proceso de compra dun pedido, realizar a solicitude de inscripción ou participación nun evento, utilizar elementos de seguridade durante a navegación, recoller contidos para a difusión de videos ou son ou compartir contidos a través de redes sociais.

Dentro destas cookies podemos atopar, entre outras, cookies de entrada de usuario, de autenticación, de seguridade de usuario, de sesión de reproductor multimedia, de sesión para equilibrar a carga ou as cookies de complemento (plug in) para intercambiar contidos sociais.
1.2. Cookies analíticas

As cookies de análises permiten o seguimento e análise do seu comportamento de navegación no noso sitio web, coa finalidade de poder elaborar perfís de navegación dos usuarios para introducir melloras nos nosos servizos en función da análise dos seus datos de uso. Deste xeito, podemos coñecer a seguinte información:

 • A data e a hora da última vez que o Usuario visitou o noso sitio web.
 • O acceso aos contidos que o Usuario escolleu na súa última visita ao noso sitio web.

Para realizar as estatísticas de uso do noso sitio web utilizamos ferramentas estatísticas cun alcance limitado ás funcións descritas no párrafo anterior e coa finalidade de coñecer o nivel de recurrencia dos nosos visitantes e os contidos que resultan máis interesantes. Deste xeito podemos concentrar os nosos esforzos en mellorar as áreas máis visitadas e facer que o usuario atope máis fácilmente o que busca.

O sitio Web pode utilizar a información da súa visita para realizar avaliacións e cálculos estatísticos sobre datos anónimos, así como para garantir a continuidade do servizo ou para realizar melloras nos seus sitios Web. Dita información non será utilizada para ningunha outra finalidade.


1.3. Cookies utilizadas neste sitio Web

 • Cookies propias / De terceiros

  Propia

  De terceiros

 • Entidade que xestiona as cookies
 • Finalidade

  Cookies técnicas
  Permiten ao usuario a correcta navegación e a utilización das diferentes opcións ou servizos que existen na páxina web, e posibilitan, entre outros, o control do tráfico e a comunicación de datos, identificar a sesión, acceder a partes de acceso restrinxido, recordar os elementos que integran un pedido, realizar o proceso de compra dun pedido, realizar a solicitude de inscripción ou participación nun evento, utilizar elementos de seguridade durante a navegación, almacenar contidos para a difusión de videos ou son ou compartir contidos a través de redes sociais.

 • De terceiros

 • Google Analytics.
  (Para maior información consulte o seguinte ligazón: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).

 • Cookies analíticas
  Utilizamos cookies de terceiros que nos permiten o seguimento e análise do seu comportamento de navegación no noso sitio web, coa finalidade de poder elaborar perfís de navegación dos usuarios para introducir melloras nos nosos servizos en función da análise dos seus datos de uso.


1.4. Xestión de cookies

Sen prexuízo do anterior, o Usuario ten a posibilidade de configurar a súa navegador para ser avisado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. No entanto, a desactivación das cookies pode afectar ao correcto funcionamento de determinadas seccións da páxina web.

Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información:

 • Se utiliza Microsoft Internet Explorer, na opción de menú Ferramentas pulsando Opcións de Internet, accedendo a Privacidade e en Configuración mova o control deslizante totalmente cara arriba para bloquear todas as cookies e logo pulse ou faga clic en Aceptar. Para máis información, pode consultar o soporte de Microsoft o a Axuda do navegador.
 • Se utiliza Firefox para Mac na opción de menú Preferencias, seleccione Privacidade, acceda ao apartado Mostrar Cookies, e para Windows na opción de menú Ferramentas, seleccionando Opcións, accedendo a Privacidade e logo a Usar unha configuración personalizada para o historial. Marque a opción Aceptar cookies para activalas, e desmárcaa para desactivalas. Para máis información, pode consultar o soporte de Mozilla ou a Axuda do navegador.
 • Se utiliza Safari, iOS 8, pulse Axustes, seleccione Safari e seguidamente Bloquear cookies. Seleccione Permitir sempre, Permitir dos sitios que visitou, Permitir só dos sitios web actuais o Bloquear sempre. En iOS 7 ou anteriores, seleccione Nunca, De publicidade e terceiros ou Sempre. Para máis información, pode consultar o soporte de Safari ou a Axuda do navegador.
 • Se utiliza Google Chrome, na opción de menú Ferramentas, pulsando Configuración (Preferencias en Mac), accedendo a Opcións avanzadas e na sección Privacidade, finalmente marque Cookies no diálogo Configuración de contido. Para bloquear todas as cookies, seleccione Non permitir que se garden datos dos sitios. Para máis información, pode consultar o soporte de Google ou a Axuda do navegador.

Informámoslle de que ten a posibilidade de revogar en calquera momento o consentimento prestado para a utilización de cookies por parte de ELO, configurando para iso o seu navegador nos termos previstos no punto anterior.

  Utilizamos cookies propias e de terceiros para recompilar información estatística. Se continúa navegando acepta o seu uso. Máis información